سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، انگشت نما شدن در عبادت و انگشت نماشدن در برابر مردم را ناخوش می دارد . [امام رضا علیه السلام]

عاشقان عیدتان مبارک باد

هشداربه روزه داران

امام علی (ع) در یکی از خطبه های حکیمانه خویش ضمن تشریح اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان و آداب روزه واقعی  هشدار هایی به روزه داران داده و طی آن روزه داران را به تفکر و اندییشیدن بیشتر در ضیافت الهی ، لزوم خویشتنداری در برابر منهیات و معاصی ، پرهیز از غفلت و لزوم هشیاری فرامیخواند تا مبادا به خاطر غفلت و بی خبری و سستی و تنبلی فرصت ماه رمضان از دست آنان رفته و و دچار خسارت و حسرت گردند . از این رو می فرماید :

ایها الصائم ، تدبر امرک ، فانک فی شهرک هذاضیف ربک

ای روزه دار ، در کارهای خود بیندیش که تو در این ماه مهمان پروردگارت هستی

انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک و کیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک

بنگر در شب و روزت چگونه ای ؟ و اندام های خود را از گناهان چگونه نگه می داری ؟

انظر لا تکون بالیل نائما و بالنهار غافلا فینقضی شهرک و قد بقی علیک وزرک ؛ فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم ، من الخاسرین ؛ و عند فوزهم بکرامت ملیکهک من المحرومین و عند سعادتهم بمجاورت ربهم من المطرودین

بنگر که مبادا شب در خواب و روز در غفلت باشی . مبادا این ماه بگذرد و بار سنگین گناهانت بماند و در نتیجه روزدریافت پاداش روزه داران از زیان کاران و هنگام رستگاری ایشان به گرامیداشت خدایشان از محرومان و وقت سعادتمندی آنان در مجاورت پروردگارشان ، از رانده شده ها باشی .

ایها الصائم ، ان طردت عن باب ملیکک ، فای باب تقصد؟

ای روزه دار ، چنان چه از درخانه مالک و ارباب خود رانده شوی ، آهنگ کدام در کنی ؟

وان حرمک ربک ، فمن ذاالذی یرزقک ؟

و چنانچه پروردگارت محرومت کند ، چه کسی روزیت را می دهد ؟

و ان اهانک ، فمن ذاالذی یکرمک ؟

اگر خدا خوار و رسوایت کند چه کسی گرامیت د ارد ؟

وان خذلک فمن ذاالذی ینصرک ؟

اگر خدا رهایت سازد ، چه کسی یاریت کند ؟

و ان لم یقبلک فی زمره عبیده ، فالی من ترجع بعبودیتک ؟

و اگر او تو را در زمره بندگانش نپذیرد ، به چه کسی رو می آوری ؟

وان لم یقلک عثرتک فمن ترجو لغفران ذنوبک ؟

چنانچه خداوند از گناهنت نگذرد  برای آمرزش گناهانت به چه کسی امید می بندی ؟

وان طالبک بحقه ، فما ذا یکون حجتک ؟

و اگر حقش را از تو بخواهد ، حجتت چه خواهد بود ؟مسعود صفی یاری ::: دوشنبه 87/6/11::: ساعت 7:31 عصر نظرات دیگران: نظر